White Stinkwood

Celtis africana

Flora

Loading...
 <  > 
At a Glance
FamilyCannabaceae
SeasonalityDeciduous
Heightup to 25m
SA Tree Number39
Conservation StatusLeast Concern

Description

This beautiful tree grows up to 25 m tall in a forest habitat, but in a garden it can be treated as a medium-sized tree, expected to reach a height of up to 12 m.Trunk In the wild, where it is growing in an exposed, rocky position it may be nothing more than a shrub, but well-grown specimens will have a single, straight bole branching to form a dense, semi-circular canopy. The trunk of Celtis africana is easy to distinguish by its smooth, pale grey to white bark. It may be loosely peeling in old trees and sometimes has horizontal ridges.

Distribution

Widespread in South Africa and Zimbabwe except for semi-arid and arid regions. Also found along south coast of Mozambique. Grows in a wide range of habitats, including grassland, bushveld, coastal dunes, river banks and dense forest.

Flower - Fruit

The flowers appear in spring (August to October). They are small, greenish, star-like and inconspicuous. Separate male and female flowers are produced on the same treeThe flowers are pollinated by bees. Masses of small, rounded, berry-like fruits on 13 mm long stalks follow the flowers, from October to February. When they turn yellow-brown to black they are ripe. Many birds like rameron pigeons, willow warblers, black-eyed bulbuls, mousebirds and crested barbets feed on the fruits and disperse the seeds.

Uses

The wood of Celtis africana is white to yellowish in colour and of medium hardness. It is tough and strong, and polishes well, but is difficult to work. It is a good general timber suitable for making planks, shelving, yokes, tent-bows and furniture.

Local Information

Quite a common tree in the Kloof area and tall specimens are good for raptors! Known nests in white stinkwoods are a Crowned Eagle’s nest in the Krantzkloof Nature Reserve and a Black Sparrowhawk nest in the Ronald’s Kloof area

Interesting Facts

It is believed by some that the wood of this tree has power over evil and that by driving wooden pegs of this species in the ground, one is driving witches away (Palmer & Pitman 1972).

The name "white stinkwood" has caused some confusion. The name in fact refers to the very strong and unpleasant smell released when the wood is cut.

uSinga lwesalukazi

Celtis africana

Flora

Ukujeqeza
UmndeniCannabaceae
Izikhathi zonyakaIzihlahla ezilahla amaqabunga ebusika.
UbudeKufika ku 25m
SA Tree Number39
Conservation IsimoLincane.

Ingcaciselo

Lesihlahla esihle sikhula sifinyelele ku 25m kusikhungo sehlathi, kodwa engadini singathathwa njengesilingene, esingalindeleka ukuthi ukuphakama kufinyelele ku 12m. Umboko wesizimilele, lapho sikhula siqungquluzile, kuzindawo ezinamatshe asibi ilutho ngaphezu komshana, kodwa umlinganiso ukhula kahle ube nesiqu segatsha elilodwa, eliqondile kwakheke umpheme oyindilinga ocinene. Umboko we Celtis Africana kulula ukuwuhlukanisa ngokusuleka, namaxolo amhloshana ngokuphaphathekile kuya kwamhlophe. Singawelwa amakhasi kwesidala isihlahla kanti kwesinye isikhathi siba nokhalo oluqondile.

Ukutholakala

Sisabalele eNingizimu Afrika nase-Zimbabwe ngaphandle kwalapho kunesiqalo sesomiso nasezifundazweni ezomisile. Sibuye sitholakale nase ningizimu nogu yeMozambique. Sikhula sisabalale sihleleke nezabelo, kubalwa nezindawo ezinotshani, amahlanze, amagquma asogwini, osebeni lomfula nasemahlathini ahlangene.

Izimbali/ Nezithelo

Izimbali zivela entwasahlobo (Ncwaba kuya ku-Mfuma). Zincane, ziluhlazana, ziyinkanyezi futhi aziqhamile. Zihlukaniseke ngezimbali zesilisa nezesifazane ezikhiqizwe esihlahleni esifanayo. Izimbali zithuthelwe isikhuphashe izinyosi. Isiqumbi esincane, sazungelezwa, okusaluhlamvu okusithelo okusigaba eside okungu 13mm kulandela izimbali, kusuka ngoMfumfu kuya ku-Nhlolanja. Ngenkathi ziphenduka ziba phuzi ngokunsundu kuya kokumnyama sezivuthiwe. Izinyoni eziningi njengamavukuthu, umbuzana, izinyoni zaseNdiya ezicula kahle ezimehlo amnyama, izindlazi kanye nezinyoni ezineziqhova ezidla izithelo kanti isabalalisa imbewu.

Umsebenzi

Ugodo lweCeltis Africana lumhlophe ngokusasikhuphashana ngombala futhi silingene ngokuqina. Siqinile futhi sinamandla, futhi sisuleka kahle, kodwa kulukhuni ukusisebenza. Siwukhuni oluhle olujwayelekile olulungele ukwenza amapulangwe, amashalofu, okwamatende nefanisha.

Ulwazi Lwendawo

Ziningi kakhulu lezihlahla endaweni yase Kloof kanti ubungako bobude buhle kubathatheki. Kuzidleke ezaziwayo kumnukane omhlophe okusidleke se-Crowned Eagle kwi-Krantzkloof Nature Reserve kanye nasesidlekeni se-Black Sparrowhawk kwi-Ronald’s Kloof.

Amaqiniso

Kunokukholwa kwabanye kokuthi ukhuni lwalesihlahla sinamandla ngaphezu kwemimoya emibi kanti siqhuba isikhonkwane sokhuni kuloluhlobo oluphansi, kanti olunye olokuxosha abakhunkuli (Palmer & Pitman 1972).


Igama “umnukane omhlophe” ubangela ukudideka. Igama ngokweqiniso linikezela kwelimandla kakhulu futhi ukunuka okungemnandi okuphuma uma isihlahla sigawulwa.